Personlig integritet

 

Katrineholms EntreprenörCentrum värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Katrineholms EntreprenörCentrum AB – KATEC – (556739-7699) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med KATEC på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:
• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
• Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
• Du deltar i datainsamling/enkät via formulär
• Du besöker våra digitala kanaler och sociala medier. 

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

• Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
• Betalningsuppgifter – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation och bankkontonummer.

 

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med KATECs bolagsordning och andra styrande dokument. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt eller tjänster vi erbjuder, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
• Fullgöra beställningar av tjänster via någon av våra plattformar
• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
• Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
• Genomföra marknadsundersökningar och analyser..
• Hjälpa oss att utveckla våra plattformar till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
• Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan KATEC behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

 

Cookies och liknande tekniker.

KATEC använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:
• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
• En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Användning av cookies
Om du tackar nej till cookies på så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Nyhetsmejl
För att kunna registrera och administrera prenumerationer av nyhetsmejl krävs att din webbläsare accepterar cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kontakta oss för hjälp med din prenumeration.

Delafunktionen
Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion
Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för KATECs behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är medlem/har serviceavtal i KATEC är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har KATEC ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
– genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar/kunder
– förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
– behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av tjänster,
– genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
– kommunicera förändringar i KATECs villkor och policydokument.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur KATEC behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos KATEC, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att KATEC raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att KATEC behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. KATEC är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

När du har varit inaktiv i tre år gallras eller anonymiseras personuppgifterna. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för ändamålen eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Anonymisering används som metod för att kunna föra statistik och göra analyser och samtidigt respektera din integritet. Det innebär att vi avidentifierar de personuppgifter vi har om dig, vilket gör det omöjligt att identifiera dig som person.

 

Länkar till andra webbplatser.

I händelse av att KATECs webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom KATEC saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.