Advisory Board

För att strategiskt kunna stötta bolag i tillväxt- eller omställningfas erbjuder Katec utvalda bolag stöd i form av ett Advisory Board.

Ett Advisory Board fungerar som ett bollplank och har en rådgivande funktion till bolagets ägare eller ledning. Det är en informell grupp utan juridiskt ansvar som på ett strukturerat och flexibelt sätt bistår ägaren/ägarna och ledning i strategifrågor genom att lyfta blicken från den operativa dagliga verksamheten.

Bolaget utmanas att se på verksamheten med nya ögon, identifiera problem och eventuella flaskhalsar som ligger till hinder för att utveckla bolaget och ges samtidigt kreativt stöd, nya tankesätt och strukturer. Arbetet bygger på transparens, förtroende och tillit och att skapa möjligheter för sunda, långsiktigt lönsamma och hållbara bolag.

Advisory Board bemannas av två konsulter från Katec samt minst två deltagare från bolaget, varav minst en i ledande befattning. Bemanningen baseras på bolagets behov matchas med våra kompetenser inom Specialistpoolen. Advisory Board träffas fyra gånger per år.